Перейти до основного вмісту
Спеціальність 144 Теплоенергетика

Освітня програма Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

Мета програми – забезпечити здобуття студентами поглиблених компетентностей за спеціальністю 144 Теплоенергетика достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності.  

Завдання програми – підготовка фахівців, здатних розв’язувати загальні, типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики, в тому числі виготовлення, монтаж, налагодження та ремонт теплоенергетичного устаткування  або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором "Класифікатор професій" ДК 003-2010 за професіями:

3112 Техніки-будівельники

3118 Кресляр;

3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

3152 Інспектор котлонагляду (з котлонагляду)

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління

Перелік освітніх копонентів програми:

 • історія України
 • загальна електротехніка
 • основи філософських знань
 • економічна теорія
 • правознавство
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • фізичне виховання
 • безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • основи екології
 • техніка користування ЕОМ
 • вища математика
 • інженерна графіка
 • основи технічної механіки
 • гідравліка та теплотехніка
 • інженерна геодезія
 • опалення, вентиляція та кондиціювання повітря та основи газопостачання
 • котельні установки
 • теплопостачання
 • монтаж, наладка і експлуатація теплотехнічного обладнання
 • технологія, організація будівництва і ремонту теплових мереж і споруд
 • охорона праці
 • метрологія, стандартизація та сертифікація
 • соціологія
 • основи психології
 • економіка і планування виробництва
 • основи підприємництва і менеджменту
 • спецкреслення
 • основи проєктування
 • матеріалознавство
 • технологія матеріалів
 • теплотехнічне обладнання та гідравлічні машини
 • теплоенергетичні системи та обладнання
 • автоматизація теплових процесів
 • системи автоматичного управління теплотехнічними установками
 •  практична піготовка (навчальні, технологічна та переддипломна практики)
 • дипломне проєктування

Випускники програми можуть продовжити навчання у закладах вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти